Sportainment  

Menurut KBBI, nikah siri ialah pernikahan yang cuma dilihat dengan seseorang modin dan saksi akan…